Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Posterová sekcia

Rovnako ako v minulých rokoch, aj tentokrát Vám ponúkame možnosť verejne prezentovať výsledky Vašej práce alebo výskumu v sekcii posterov. Nie je nutné tematické prepojenie posteru s odborným programom kongresu.

Jeden z členov autorského kolektívu (v prípade, že ich je viac) zľavu na vložné na hlavný program vo výške 30% (zahŕňa vstup do všetkých prednáškových sál). Postery budú zároveň zverejnené v Zborníku prednášok. Ak Vás táto ponuka zaujala, pošlite prosím PDF verziu posteru na mailovú adresu education@savlmz.sk. Uzávierka akceptácie posterov je v pondelok 7.10.2019.

 

 

Zoznam prihlásených Posterov:

Nové možnosti diagnostiky a terapie alergických pacientov v praxi malých zvierat
A. Micháľová
, M. Fialkovičová, M. Takáčová
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Klinika malých zvierat, Oddelenie vnútorných chorôb

VÝVINOVÁ TOXICITA KURACIEHO EMBRYA PO APLIKÁCII JEDU HADOV DRUHU NAJA MOSSAMBICA ODLIŠNÝCH LOKALÍT JUŽNEJ AFRIKY
Vladimír Petrilla
, Magdaléna Polláková, Monika Petrillová, Zuzana Andrejčáková, Radoslava Vlčková, Silvia Ondrašovičová, Drahomíra Sopková
Katedra anatómie, histológie a fyziológie, Ústav fyziológie UVLF Košice 

STANOVENIE IRITAČNÉHO POTENCIÁLU JEDOV "PĽUVAJÚCICH" KOBIER POUŽITÍM METODIKY HET-CAM A HODNOTIACEHO SYSTÉMU PODĽA LUEPKEHO
Polláková M.
, Petrovová E., Petrilla V., Sopková D.
Katedra anatómie, histológie a fyziológie, UVLF Košice

Vliv metamizolu na vybrané hematologické a biochemické parametry u fen s pyometrou
Eliška CIGÁNKOVÁ
, Aneta BLOŽOŇOVÁ, Leona RAUŠEROVÁ, Roman VITÁSEK, Alena POMPOVÁ
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství, Klinika chorob psů a koček

Srovnání vlivu metamizolu a meloxikamu na hematologické a biochemické parametry u psů
A. BLOŽOŇOVÁ
, E. CIGÁNKOVÁ, L. RAUŠEROVÁ, R. VITÁSEK, M. RADÓ
Klinika chorob psů a koček, Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

BAKTERIÁLNA KONTAMINÁCIA HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST A ICH ANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA
Kožár M. , Titková R ., Bajtoš M.
Univerzitná veterinárna nemocnica, Klinika malých zvierat, Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie,
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika

Polycystické ochorenie obličiek u mačky – kazuistika
MVDr. Andrea Szarková, MVDr. Tatiana Weissová PhD., MVDr. Branislav Lukáč, MVDr. Jana Farbáková PhD.
Klinika malých zvierat, Univerzita Veterinárskeho Lekárstva v  Košiciach, Komenského 73, Košice 04001

KLINICKÝ PRÍPAD CKD U KOCÚRA S FIV
S. Grelová, D. Baranová, H. Zborovská
Klinika malých zvierat, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Kazuistika: UNILATERÁLNÍ HYDRONEFRÓZA a INTRAMURÁLNÍ PROLIFERACE URETERU, JAKO NÁHODNÝ NÁLEZ U GERIATRICKÉ FENY S PYOMETROU
PAUKNER K.
1 , FRGELECOVÁ2 , KOMENDA1 , NEČASOVÁ1 , PUTNOVÁ2 , ŠKORIČ2 , ŠTĚRBOVÁ1 , CRHA1
1Veterinární a farmaceutická u niverzita Brno , F akulta veterinárního lékařství , Klinika chorob p sů a koček; 2Veterinární a farmaceutická univerzita Brno , F akulta veterinárního lékařství , Ústav patologické morfologie a parazitologie

Klinický případ: Pseudomonas jako původce otitis externa u psa
H. Zborovská
1, M. Halán2, A. Szarková1, M. Takáčová1, S. Grelová1
1Univerzitná veterinárna nemocninca UVLF Košice, 2Ústav parazitológie, UVLF Košice

Klinický prípad: Multicentrický lymfóm u rotvajlera
Takáčová M.
1, Kurillová M.2, Zborovská H.1, Micháľová A.1, Bielik B.3
Klinika malých zvierat, Oddelenie vnútorných chorôb, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 041 81, Košice; Klinika malých zvierat, Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 041 81, Košice; Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 041 81, Košice

TOMOGRAFICKÉ VYŠETRENIE NEOPLÁZIE PARANAZÁLNYCH DUTÍN U KOBYLY SLOVENSKÉHO TEPLOKRVNÍKA
Rovňanová , N. ¹ , Korim , F. ¹ , Žert , Z. ¹ , Karamanová , M. ¹ , Gelačková S.*, Benko, M.*, Paluš , J.*, Almášiová , V ..°, Cigánková , V. °
¹ Klinika koní; °Ústav histológie a embryológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice; *Veterinárna klinika Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 7, 010 08 Žilina

 

Technické parametre posterov sú nasledovné:
-rozmer posteru 130 x 80 cm
-veľkosť textu taká, aby bolo možné poster bez problémov čítať zo vzdialenosti jedného metra
-rovnaké pravidlo platí pre obrázky a grafy, tabuľky
-členenie textu postera nasledovné: názov, autori a ich pracovisko/pracoviská a v závislosti od typu článku dodržiavať podľa možností štandardné členenie textu - úvod, materiál a metodika, výsledky, diskusia a zoznam použitej literatúry

Spolu s PDF verziou posteru je pre uplatnenie zníženého vložného na podujatie (do 7.10.2019) potrebné zaslať:
-          PPT prezentáciu k posteru (finálnu verziu). Časový limit na prezentáciu posteru je 4:00 min.
-          Fotografiu autora (v kvalite min. 300kB)

Autor posteru sa uplatnením zníženého vložného zároveň zaväzuje zúčastniť sa prezentácie jeho posteru a „Poster session“. V opačnom prípade bude doúčtovaná predchádzajúca zľava z vložného. Miesto a čas prezentácie posterov bude upresnený v závislosti na počte prijatých príspevkov.

Akékoľvek otázky zasielajte mailovú adresu education@savlmz.sk.